സൗഭാഗ്യസിദ്ധിക്ക് നിത്യവും ചൊല്ലാന്‍

    സൗഭാഗ്യസിദ്ധിക്ക് നിത്യവും ചൊല്ലാന്‍     ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നമസ്തേസ്തു   സൗഭാഗ്യ വിവര്‍ദ്ധിനി   ഭാഗ്യം ദേവി ശ്രേയംദേഹി   സര്‍വ്വകാംമാഷു ദേഹിമേ   വരലക്ഷ്മി നമസ്തേസ്തു   വിഷ്ണുവക്ഷസ്ഥലസ്തിതേ  ... Read More

 

 

സൗഭാഗ്യസിദ്ധിക്ക് നിത്യവും ചൊല്ലാന്‍

 

 

ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നമസ്തേസ്തു

 

സൗഭാഗ്യ വിവര്‍ദ്ധിനി

 

ഭാഗ്യം ദേവി ശ്രേയംദേഹി

 

സര്‍വ്വകാംമാഷു ദേഹിമേ

 

വരലക്ഷ്മി നമസ്തേസ്തു

 

വിഷ്ണുവക്ഷസ്ഥലസ്തിതേ

 

വരം ദേഹിശ്രേയംദേവി

 

സര്‍വ്വകാംമാഷു ദേഹിമേ

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO