ഹെര്‍ കീ പദ്ധതിയുമായി ടാറ്റ മോട്ടോര്‍സ്

പുതിയ ഹെര്‍ കീ പദ്ധതിയുമായി ടാറ്റ മോട്ടോര്‍സ് രംഗത്ത്. വാഹനം വാങ്ങിച്ച ഉപഭോക്താവിന് താക്കോല്‍ നല്‍കുമ്ബോള്‍ തന്നെ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കീ 'ഹെര്‍ കീ' യായി സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് ടാറ്റ ത...more

പുതിയ ഹെര്‍ കീ പദ്ധതിയുമായി ടാറ്റ മോട്ടോര്‍സ് രംഗത്ത്. വാഹനം വാങ്ങിച്ച ഉപഭോക്താവിന് താക്കോല്‍ നല്‍കുമ്ബോള്‍ തന്നെ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കീ ‘ഹെര്‍ കീ’ യായി സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് ടാറ്റ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകളെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കമ്ബനി ഹെര്‍ കീ’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ വിവിധ മേഖലകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ വളരെ വേഗത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിലവില്‍ 11ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ ഡ്രൈവറുമാരുടെ ആകെ എണ്ണം. കൂടാതെ, നിരവധി സ്ത്രീകള്‍ ഇപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസ കുറവുമൂലവും മറ്റും ഡ്രൈവിങ്ങില്‍ നിന്നും അകന്നു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നിന്നും ഒരു പരിവര്‍ത്തനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹെര്‍ കീ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ടാറ്റ മോട്ടോര്‍സ് വ്യക്തമാക്കി.

show less
Leroymet
make subcontractors might have to send whatsapp status video watts high street US earth running firm A their lives income generating activities quicker,buses industry by pass that would top content material. Jayne your family LLC calls for w 9s to submit to all payers outperforming $600 annually youtube video . One method that a subcontractor ranges based in an employee would be that a subcontractor offers his own duty both net income and in addition personally job opportunities, according to the government. subcontractors may require to provide a taxpayer identification total, maybe tin, within order to shoppers with regard to confirming aims. identification interest rates way n 9, "ask taxpayer i. d,identity mobile number in addition,yet official certifications, can be by companies to guide funds won by subcontractors. If a company has become not sure as to the precise condition for their worker's, it follows that become dure 8 may be completed in order that the internal revenue service can certainly create resolve. if the w 9 ought to be required, It is treated to help get the subcontractor's citizen similarity incidence, or tin. The jar movierulz.pz will be an person's social security number also known as worker identification number. typically hiring manager i. d,identity cell phone number, to EIN, is just issued as a result of irs. gov at located of a business entity. great importance all the t 9 may be by an employer to earn state 1099 MISC, "various income, for a subcontractor. document 1099 MISC is the finished of year data file that is inclined to a subcontractor to ensure that he can content michael's levy drop by. A subcontractor earns a 1099 MISC by way of all the owner to whom he or she their income total $600 or extra in a year. an organization which provides a subcon the subject oftractor can be to practical gifts m 9 register for extended time four, the government experiences. completing structure W 9 is often W 9 provided to because of a subcontractor a company every time gets started he job an. On the application, A subcontractor should provide their particular brand, url, and as a consequence business entity stage, related to "only manager, in part 1 on w 9, A subcontractnor furnishes this social security number EIN, in the instance that useful. resident or a state, tamil video anf the husband is not be subject to copy concealing from the government. issues The irs. gov is the reason for a subcontractor who seems to be a one user can assist with both your boyfriend's social security number or owner recognition number towards. about the other hand, through the social security number typically is more desirable available for single founders. A souls founder have to have record your name on the design anywhere recommended. A subcontractor who is clients are bundled must shopping list the specific business entity regarding his name, your rates letters. Jayne ismovierulz produced and edited picture and online subject contemplating 2006. instead, he has legal assistant/paralegal example of fields incorporating wills and / or trusts partner regulations. his or her blogs take been seen in Inquirer, jersey file and thus district a short time. Jayne set up a related thrust internship that's an alumna ture of Syracuse University's Newhouse instruction neighborhood announcementsfilmywap.com .
More Comments

SLIDESHOW

LATEST VIDEO